Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 – BAHASA MALAYSIA

Mengenai Terma dan Syarat Perlindungan Data Peribadi

ENGLISH version   |   BAHASA version

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diperkenalkan untuk mengawal pemprosesan Data Peribadi dalam transaksi komersial. Akta tersebut adalah diguna pakai oleh semua syarikat dan firma-firma yang ditubuhkan di Malaysia di mana ia juga menghendaki ExcelVite Sdn. Bhd. dan/atau anak-anak syarikatnya, syarikat bersekutu, affiliates dan / atau ahli dalam kumpulan ExcelVite Sdn. Bhd. (secara kolektif “ExcelVite”), untuk memaklumkan anda tentang hak-hak anda berkenaan dengan Data Peribadi anda yang dikumpul, direkodkan, digunakan, atau disimpan oleh ExcelVite serta tujuan pemprosesan data anda. Akta ini juga telah menetapkan bahawa ExcelVite terlebih dahulu perlu mendapatkan kebenaran anda dalam pemprosesan Data Peribadi anda. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini (sebagaimana ditakrifkan di sini), “kami” atau “kita” adalah merujuk kepada mana-mana syarikat di dalam ExcelVite dan “anda” adalah merujuk kepada diri sendiri dan kepada orang lain atau syarikat yang diwakili oleh anda di mana anda menyediakan Data Peribadi.

Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat Perlindungan Data Peribadi (“Terma dan Syarat ini”) dan memberikan persetujuan anda kepada kami untuk menggunakan Data Peribadi anda setelah anda mengakses atau menggunakan laman web ini (“laman web ExcelVite”). Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini, dan tidak membenarkan kita untuk menggunakan Data Peribadi anda, sila tamatkan penggunaan atau pengaksesan laman web ExcelVite ini dengan segera.

Kami berhak untuk mengubah, meminda dan / atau menukar kandungan dan / atau produk dan / atau perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ExcelVite termasuk Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dan tanpa sebarang notis. Anda dianggap telah bersetuju dan menerima sebarang perubahan, pindaan dan / atau perubahan yang dibuat dalam Terma dan Syarat sekiranya anda masih terus menggunakan atau mengakses laman web ExcelVite. Sila kaji semula Terma dan Syarat ini dari masa ke semasa terhadap sebarang perubahan, pindaan dan / atau perubahan dalam laman web ExcelVite ini.

Dalam hal ini, semua kata-kata dan ungkapan mempunyai makna yang sama seperti di dalam Terma dan Syarat, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Pengumpulan Data Peribadi

Kami akan memastikan privasi penggunanya di dalam laman ini. Maklumat yang dikumpul oleh laman web ExcelVite tentang anda akan bergantung kepada bagaimana anda menggunakan kemudahan dan ciri-ciri pada laman web ExcelVite ini.

Maklumat yang dikumpul biasanya akan termasuk alamat emel, Login ID , kata laluan , maklumat peribadi, jantina, umur, tarikh lahir, alamat, maklumat perniagaan, nombor telefon dan maklumat lain yang dianggap relevan serta maklumat tambahan yang diberikan kemudian kepada kami, (secara kolektifnya, ia merujuk kepada “Data Peribadi”) apabila anda menggunakan laman web ExcelVite ini . Maklumat ini adalah perlu bagi kami untuk menyediakan perkhidmatan dan / atau produk yang anda pohon. Data peribadi yang diberikan oleh anda di laman web ExcelVite ini akan digunakan untuk Tujuan tersebut sebagai dinyatakan di bawah.

Kami juga mengumpul maklumat seperti bilangan pengguna, tarikh dan masa lawatan, bilangan halaman yang dilihat dan maklumat yang dimuat turun supaya kami boleh memantau aktiviti di laman web ExcelVite ini. Di samping itu, kami akan mengumpulkan Data Peribadi anda apabila anda menggunakan borang permohonan dalam talian untuk memohon produk dan / atau perkhidmatan kami dan apabila anda melengkapkan borang kaji selidik atau borang kenalan / maklum balas boleh didapati di laman web ExcelVite ini dan mana-mana tempat yang lain sepertimana yang kami menggangap relevan.

Anda dengan ini mengesahkan bahawa Data Peribadi anda dan maklumat lain yang diberikan oleh anda adalah secara sukarela dan secara proprietari dan mewakili kepada kami bahawa Data Peribadi anda dan maklumat lain adalah yang terkini, tepat, lengkap dan tidak mengelirukan. Anda bersetuju sekiranya Data Peribadi anda dan maklumat lain yang diberikan oleh anda adalah palsu, tidak tepat , tidak lengkap atau mengelirukan, kami berhak menolak pemprosesan Data Peribadi anda, atau membatalkan mana-mana transaksi baru atau yang sedia ada dengan anda serta-merta. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan, tuntutan, kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh anda akibat kegagalan anda, bagi memberikan maklumat yang terkini, Data Peribadi yang tepat , lengkap dan tidak mengelirukan dan maklumat kepada kami untuk memproses Data Peribadi bagi mana-mana tujuan di atas.

Penggunaan dan Pendedahan Maklumat

Kami akan menyimpan dan memproses Data Peribadi anda dengan cara yang selamat. Kami akan berusaha, jika berkenaan, untuk melaksanakan pentadbiran dan keselamatan perlindungan serta prosedur yang sesuai mengikut polisi kami, undang-undang dan peraturan-peraturan untuk menghalang pemprosesan yang tidak dibenarkan atau pemprosesan Data Peribadi anda secara haram yang boleh mendatangkan apa-apa kerugian akibat daripada kehilangan yang secara tidak sengaja atau kemusnahan atau kerosakan Data Peribadi anda.

Adalah dimaklumkan bahawa Data Peribadi yang diberikan kepada kami, akan diproses dan digunakan, jika berkenaan, untuk tujuan-tujuan yang berikut:-

(1) untuk mematuhi undang-undang dan membantu dengan mana-mana agensi kerajaan atau pihak berkuasa kawal termasuk untuk tujuan penyiasatan polis;

(2) bagi pendedahan kepada mana-mana pihak ketiga yang meminta Data Peribadi anda untuk memudahkan
siasatan yang dibuat;

(3) untuk memproses permohonan memuat turun bahan bacaan dari ExcelVite;

(4) untuk menilai permohonan anda untuk menggunakan laman web ExcelVite ini;

(5) untuk menjawab pertanyaan anda dan berkomunikasi dengan anda;

(6) bagi tujuan pentadbiran;

(7) untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dalaman tetapi tidak terhad kepada kaji selidik pasaran dalaman, analisis trend dan aktiviti-aktiviti lain;

(8) untuk membekalkan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan apa-apa maklumat lain produk dan perkhidmatan yang anda memerlukan dari kami;

(9) untuk mengumpul, mengekalkan dan menyimpan Data Peribadi anda bagi rekod kami di arkib pangkalan data kami dan portal dalam talian;

(10) untuk mendaftar anda untuk menerima surat berita kami;

(11) untuk tujuan pengiklanan dan pemasaran;

(12) untuk memantau aktiviti di laman web ExcelVite ; dan

(13) apa-apa tujuan lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan apa-apa aktiviti perniagaan kami di atas.

(secara kolektif ” Tujuan “)

Selanjutnya, kami memaklumkan kepada anda bahawa jika diperlukan, bagi mana-mana Tujuan di atas apa-apa tujuan lain yang mana berkenaan, kami akan mendedahkan Data Peribadi anda pada masa pengumpulan, atau Data Peribadi anda akan didedahkan untuk mana-mana tujuan lain yang berkaitan secara langsung kepada mana-mana Tujuan yang disebutkan di atas, Data Peribadi anda boleh dipindahkan ke lokasi di luar Malaysia atau didedahkan kepada agensi-agensi kerajaan , badan berkanun, pengawal atur industri , juruaudit , juruperunding, akauntan, peguam atau penasihat kewangan yang lain atau profesional, syarikat induk kami, syarikat-syarikat berkaitan , pemegang lesen, pengetua dan / atau pembekal, perniagaan rakan kongsi dan / atau pembekal perkhidmatan, samada di dalam atau di luar Malaysia, dan mana-mana orang dan / atau badan lain yang kami anggap perlu.

Kesan gagal memperuntukan Data Peribadi anda

Kegagalan anda memberikan kebenaran kepada kami untuk kami memproseskan Data Peribadi anda, dan / atau kemudiannya menarik balik kebenaran anda untuk memproses Data Peribadi anda, dan / atau memberikan Data Peribadi yang tidak lengkap, kami tidak dapat memproseskan Data Peribadi anda bagi mana-mana Tujuan di atas dan menyediakan pelbagai manfaat lain dan / atau perkhidmatan dan / atau melaksanakan tanggungjawab kami di bawah mana-mana transaksi yang berpotensi atau sedia ada dengan anda, dan dengan itu, kami tidak akan dapat berurusan dengan anda. Oleh yang demikian, ExcelVite tidak akan bertanggungjawab kepada sebarang kerugian, kerosakan, tuntutan, kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh anda akibat daripada kegagalan memberikan Data Peribadi anda secara lengkap, atau penarikan semula kebenaran anda kepada kami dalam memproses Data Peribadi anda untuk mana-mana Tujuan yang di atas.

Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda gagal atau telah menarik balik kebenaran anda, kami masih boleh menerus untuk memproseskan Data Peribadi anda dalam keadaan yang diiktirafkan dan dibenarkan oleh undang-undang, dan sebagaimana yang dikehendaki di bawah syarat-syarat kontrak, seperti mana –mana yang berkenaan.

Keselamatan Maklumat

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan ID Log Masuk dan kata laluan anda apabila anda menggunakan laman web ExcelVite ini. ExcelVite tidak akan menjaminkan keselamatan maklumat anda, sekiranya anda mendedahkan ID Log Masuk dan kata laluan anda kepada sesiapa.

Semua Data Peribadi anda yang dikumpul dari laman web ExcelVite ini, akan disimpan dalam repositori bercagar, pusat data kami yang terjamin.

Kami akan mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan bahawa laman web ExcelVite ini adalah selamat dan terjamin. Walau bagaimanapun, sila maklum bahawa tiada penghantaran data melalui Internet boleh dijamin sebagai selamat sepenuhnya. Oleh itu, ExcelVite tidak dapat memastikan jaminan keselamatan terhadap sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami melalui laman web ExcelVite. Oleh itu, segala maklumat yang diberikan adalah atas risiko anda sendiri. Walaubagaimanapun, kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi data peribadi anda yang disimpan dalam sistem tertakluk kepada terma dan syarat di dalam ini.

Sambungan ke Laman lain

laman web ExcelVite ini boleh dikaitkan atau disambungkan dengan laman web lain tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan laman-laman berkaitan. Sila baca amalan privasi laman-laman berkaitan.

Akses anda ke Maklumat Peribadi anda

Kami menganggap kerahsiaan dan privasi maklumat anda amat penting. Atas permintaan anda, kami akan memberi anda akses kepada Data Peribadi yang anda telah membekalkan kepada kami. Anda boleh mengemukakan permintaan secara bertulis kepada kami untuk membatalkan, mengemaskini, membetulkan, meminda atau menukar Data Peribadi anda untuk memastikan ketepatan dan kesempurnaan Data Peribadi anda.

Adalah dimaklumkan bahawa kami berhak untuk mengenakan bayaran yang munasabah untuk memproses sebarang permintaan akses data anda.

Pertanyaan dan Aduan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, aduan atau permintaan untuk akses atau pindaan Data Peribadi anda, sila hantarkan permintaan bertulis anda kepada Lai Choy Mun dari ExcelVite Sdn. Bhd. melalui pos atau e-mel yang dinyatakan di bawah.

Alamat pos:
EXCELVITE SDN. BHD.
Lot 56442, 7 ½ Mile, Jalan Ipoh/Chemor,
31200 Chemor, Perak, Malaysia.

Alamat e-mel: website@excelvite.com

Sekiranya jika terdapat konflik dan tidak konsisten antara Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia di Terma dan Syarat ini, Bahasa Inggeris akan diguna pakai.